Runhäll Hagby gärde, U143, L2014:1479, Täby 93:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runhäll Hagby gärde, U143, L2014:1479
Foto av Runhäll Hagby gärde, U143, L2014:1479
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jórunnr lät göra broarna till minne av sin husbonde; och Hemingr och Jarlabanki till minne av Ingifastr; Ástríðr till minne av Ingvarr, en utmärkt tapper man.

Visa originaltolkning och runtext

× iurun × lit × kiara ×× broaʀ × iftiʀ × boanta ×× sen ×× auk ×× henminkr × auk × iarlabanki × eftiʀ × ink[i]fast × estriþ × iftʀ × inkuar × alkoþan × trenk

× iurun × lit × kiara ×× broaʀ × iftiʀ × boanta ×× sen ×× auk ×× henminkr × auk × iarlabanki × eftiʀ × ink[i]fast × estriþ × iftʀ × inkuar × alkoþan × trenk

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristning, 2,95x1,45 m (V-Ö) i fast häll. Runhöjd 9-10 cm.Ristningen är inhuggen på mot V svagt sluttande berghäll. Ca 30 mSV om nr 1 är 2) Runristning, 2,95x1,55 m (V-Ö) i fast häll.Runhöjd 9-10 m. Ristningen är inhuggen i mot V brant sluttandeberghäll. Ristningarna lyder i översättning:"Jorum lät göra broarefter sin man och Härming och Jurlabarke efter Ingefast, Estridoch Ingvar, en mycket god ung man.""Gummal och Torsten och Torgilläto rista runor efter Björn sin fader och efter Sigvat, sinbroder och Holmfrid efter sin man."T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V sidan av mindre bergrygg i lermark. Impediment i åkermark.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.468408
Longitud: 18.016269
Lämnings-ID: L2014:1479
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 93:1
Sveriges runinskrifter: U143 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Hagby gärde
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1479