Runhäll Granbyhällen, U337, L2015:262, Orkesta 44:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runhäll Granbyhällen, U337, L2015:262
Foto av Runhäll Granbyhällen, U337, L2015:262
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Hemingr och Sjalfi och Jóhan, de har huggit (stenen) till minne av sin far Finnviðr och Vargas(?)/Varghǫss(?) och Ragnfríðr och deras mor, och till minne av Ingigerðr och till minne av Kalfr och Gerðarr och ... Han ensam ägde allt först. Dessa var deras släktingar. Må Gud hjälpa deras andar. Véseti ristade dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

+ hemik + uk + sialfi + uk + iohan + þeiʀ + lata hakua + eftʀ + faþur sin + finuiþ + uk + uarkas × uk × rahnfriþ + uk moþur sina + uk + at + ikikerþi + uk + at + kalf + uk + kiarþar + u- …-at + (h)an ati ' ein × alt fyrst × þat × uaru × freantr þeia + koþ : hialbi + ant þaira + uiseti + risti × runa þisa

+ hemik + uk + sialfi + uk + iohan + þeiʀ + lata hakua + eftʀ + faþur sin + finuiþ + uk + uarkas × uk × rahnfriþ + uk moþur sina + uk + at + ikikerþi + uk + at + kalf + uk + kiarþar + u- …-at + (h)an ati ' ein × alt fyrst × þat × uaru × freantr þeia + koþ : hialbi + ant þaira + uiseti + risti × runa þisa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, 4x3 m (Ö 35cg N-V 35cg S), belägen i en 0,4-0,7 m hupphöjd, av brant kant begränsad häll, 6x4 m. Ristningen äranbradt i hällens SV-sluttande, svagt vågiga, jämnslipadeöversida. Den består av ett delvis dubbelt runband längs kantensamt rika orneringar inuti och ovan detta. Runhöjd 7-12 cm.Tämligen tydligt huggen. Inskriften består av nära 200 tecken ochär till ytan landets största. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Upphöjd häll i SV-sluttning av moränbunden bergklack i S-sluttningav höjdrygg. Hagmark

Inom område nr 25

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Orkesta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594722
Longitud: 18.099553
Lämnings-ID: L2015:262
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 44:1
Sveriges runinskrifter: U337 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Granbyhällen
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:262