Runhäll Gökstenen, Sö327, L1984:2827, Härad 53:2 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runhäll Gökstenen, Sö327, L1984:2827
Foto av Runhäll Gökstenen, Sö327, L1984:2827
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

… (i)uraʀi : kaum : isaio : raisti : stai : ain : þansi : at : : þuaʀ : fauþr : sloþn : kbrat : sin faþu… ul(i) · hano : msi +

… (i)uraʀi : kaum : isaio : raisti : stai : ain : þansi : at : : þuaʀ : fauþr : sloþn : kbrat : sin faþu… ul(i) · hano : msi +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning på block, Sö 327, 5x3 m (NNV-SSÖ) och 2,5 m h. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 10-15 cm. NV delen är lössprängd stenskova 0,75x0,55x0,4 m, ligger vid flyttblockets fot. Kors och bilder ur sagan om Sigurd Fafnesbane. Texten är svårtolkad och det är ovisst om den har någon språklig mening. Ligger i N delen av gravfältet Härad 53:1.


... (i)uraRi : kaum : isaio : raisti : stai : ain : þansi : at : : þuaR : fauþr : sloþn : kbrat : sin faþu... ul(i) * hano : msi +
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Härad socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N delen av moränrygg. Hagmark.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Härad socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.372852
Longitud: 16.930494
Lämnings-ID: L1984:2827
Riksantikvarieämbetets ID: Härad 53:2
Sveriges runinskrifter: Sö327 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Gökstenen
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Härad
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:2827