Runhäll Glömstahällen, Sö300, L2016:837, Huddinge 24:1 i Huddinge, Stockholm
Foto av Runhäll Glömstahällen, Sö300, L2016:837
Foto av Runhäll Glömstahällen, Sö300, L2016:837
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sverker lät göra bron efter Ärengunn, (sin) goda moder.

Visa originaltolkning och runtext

suerkiʀ : lit : boro : kiera : eftiʀ · erinkuni · moþur koþa

suerkiʀ : lit : boro : kiera : eftiʀ · erinkuni · moþur koþa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, i berghäll. Hällen lutar ca 30º. Ristningen vetter åt N, är 1 m hög, 0,9 m br och ligger ca 0,6 m ovan marken. Den är anbragt i en cirkelformig slinga, ca 10 cm br. I slingans övre inre kant finns ett enkelt kors.

Tolkning av texten: "Sverker lät göra bron efter Ärengunn, (sin) moder goda".

Upptäckt 1928. Uppmålad 1934, imålningen delvis bortfrätt. Över hällen rinner en källåder. Skyltad av Huddinge Hembygdsförening.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Huddinge socken i Huddinge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll, vid foten av bergshöjd. Åkerkant

Ca 1 m S om dikeskant. Ca 25 m Ö om väg (Gamla Tullingevägen).

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Huddinge socken eller Huddinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.234831
Longitud: 17.914463
Lämnings-ID: L2016:837
Riksantikvarieämbetets ID: Huddinge 24:1
Sveriges runinskrifter: Sö300 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Glömsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Glömstahällen
Län: Stockholm
Kommun: Huddinge
Socken: Huddinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:837