Hällristning Rickebyhällen, stora, L1944:2995, Boglösa 138:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning Rickebyhällen, stora, L1944:2995
Foto av Hällristning Rickebyhällen, stora, L1944:2995
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 19x19 m, bestående av 51 skepp, 115 fotsulor varav 58 parvis sammanhuggna, 18 ringar, 6 människor, 2 djur, 1 "stol / mantel", 6 obestämbara figurer, 15 fragment och 94 skålgropar. Området består av 6 ristningsytor enligt följande indelning.

5 m SÖ om infartsvägen till Rickeby och på hällens NV-sluttning är:
Yta A. Hällristning, 11x11 m (N-S), bestående av 26 skepp, 93 fotsulor, 10 ringar, 1 människa, 5 obestämbara figurer, 6 fragment och 63 skålgropar.
Skeppen är 18-94 cm l, 22 av dubbellinjetyp varav 8 med bemanningsstreck och 2 med spantstreck. 4 är av enkellinjetyp.
Fotsulorna är 14-31 cm l och 6-15 cm br. 75 stycken är konturhuggna varav 54 med sandalband, därav 3 parställda och 46 parvis sammanhuggna. 21 stycken är utan sandalband varav 6 parvis sammanhuggna. 18 stycken är helt uthuggna varav 10 parställda. En av de helt uthuggna har tår. Flera av de sammanhuggna fotsuleparen är mycket lika vanliga ringkors .
Ringarna är 11-18 cm i diam, en är oval 27x18 cm och omger en fotsula. 3 av dem är ringkors och 6 är enkelringar, varav 2 har en skålgrop i mitten.
Människofiguren är 40 cm l och är en voltigör med ringhuvud och streckkropp.
De obestämbara figurerna är 13-58 cm l och 5-21 cm br.
Fragmenten är 6-19 cm l.
Skålgroparna är 2-9 cm i diam och 0,5-4 cm i dj.

1,3 m ÖSÖ om yta A och på hällpartiets NÖ-sluttning är:
Yta B. Hällristning, 5,0x1,9 m (N-S), bestående av 4 skepp, 8 fotsulor, 2 ringar, 1 djur, 1 fragment och 9 skålgropar.
Skeppen är 27-188 cm l, 1 av dubbellinjetyp, 1 av enkellinjetyp och 2 helt uthuggna, samtliga med bemanningsstreck.
Fotsulorna är 14-31 cm l och 8-11 cm br. Alla är konturhuggna, 3 med sandalband varav 2 sammanhuggna och 5 utan sandalband varav 2 sammanhuggna.
Ringarna är 13-33 cm i diam.
Djuret är 22 cm l, fyrbent och helt uthugget.
Fragmentet är 21 cm l.
Skålgroparna är 2-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj.

1,3 m S om yta A och på hällens plana översida är:
Yta C. Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj.

2,5 m SV om yta A och på hällpartiets sydvästsluttning är:
Yta D. Hällristning, 8,5x5,3 m (NV-SÖ), bestående av 15 skepp, 8 fotsulor, 1 ring, 5 människor, 1 djur, 1 "stol", 8 fragment
och 15 skålgropar.
Skeppen är 19-101 cm l, 8 av dubbellinjetyp varav 7 med bemanningsstreck därav ett även med spantstreck, 6 är av enkellinjetyp varav 3 med bemanningsstreck, ett är helt uthugget med bemanningsstreck.
Fotsulorna är 19-28 cm l och 8-11 cm br. Alla är konturhuggna och utan sandalband. 2 är parställda och 2 är sammanhuggna.
Ringen är 5 cm i diam.
Människofigurerna är 14-34 cm l, varav 4 med helt uthuggen kropp och en fragmentarisk.
Djuret är 30 cm l, fyrbent med streckkropp.
Stolen eller manteln är 162x158 cm stor.
Fragmenten är 6-19 cm l.
Skålgroparna är 3-8 cm i diam och 0,5-2,5 cm dj.


2 m ÖNÖ om yta D och i en svacka på hällens krön är:
Yta E. Hällristning, 3,7x0,8 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 2 ringar och 2 skålgropar.
Skeppet är 45 cm l och av dubbellinjetyp.
Ringarna är 5-12 cm i diam.
Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj.

3 m V om yta D och på en svagt N-sluttande hällplatå är:
Yta F. Hällristning, 2,8x2,0 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, 6 fotsulor, 3 ringkors, 1 obestämbar figur och 4 skålgropar.
Skeppen är 23-89 cm l, alla av dubbellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck därav 1 även men spantstreck.
Fotsulorna är 15-23 cm l och 10-12 cm br, samtliga konturhuggna utan sandalband.
Ringkorsen är 14-15 cm i diam.
Den obestämbara figuren är 25x11 cm stor.
Skålgroparna är 4-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj.


Äldre beskrivning: Hällristing, 19 x 18,5 m (N-S) bestående av 32 skeppsfigurer, 5 människofigurer, ca 88 fotsulor varav 40 enstaka fotsulor och 24 fotsulepar, 2 djurfigurer, 1 s k stol/mantelliknande figur, 7 ringkors, 4 ringar, 2 spiraler och ca 35 älvkvarnar. Skeppen är 29-185 cm l. Människofigurerna är 25-70 cm l, vara 4 ordnade i rad, synbarligen kvinnofigurer. Den största människofiguren skär över skepp. Fotsulorna är 18-31 cm l. Ca 15 är försänkta, en är placerad över skepp, en inom ring. Fotsuleparen är 17-26 cm l. Djurfigurerna är 23-31 cm l. Den s k stol/mantellinkande figuren är 150 cm stor. Ringkorsen är 10-15 cm diam varav 2 är placerade över skepp. Ringarna är 10-26 cm diam, en omger älvkvarn. Spiralerna är 25-27 cm diam. I ovansida mot N-NV sluttande häll. Betesmark. 5m SÖ om infartsväg till Rickeby.
Permanent imålning med röd färg i omgångar 2002, 2001, 2002 och 2003 av S-G Broström.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

VSV-NV sluttande hällar i obetydligt kuperad moränmark i V sluttande ned mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ). Hagmark.

5 m SÖ om mindre väg mot Rickeby.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60798
Longitud: 17.133089
Lämnings-ID: L1944:2995
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 138:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2995