Hällristning L2011:6712, Skönberga 104:1 i Söderköping, Östergötland
Foto av Hällristning L2011:6712
Foto av Hällristning L2011:6712
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 1x 0,6 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp, 1 fotsula, 6 fragment och 43 skålgropar.
Skeppet är 31 cm l, av dubbellinjetyp. Ena stäven har en prickhuggen förlängning.
Fotsulan är 19x10 cm, konturhuggen och mycket grunt prickhuggen.
Fragmenten är 2-14 cm l.
Av skålgroparna är 40 runda, 2-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, 3 är avlånga, 5-6 cm l, 3-4 cm br och 0,5 cm dj.

På hällen finns även flera otydbara prickhuggningar.
Belägen i en NV-sluttande hällsvacka.
Rengjord, dokumenterad och permanentmålad med röd färg 2009. (RAÄ dnr 326-685-2010, 321-745-2010).

Äldre beskrivning: Hällristning, 1,1x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp samt 33 älvkvarnar. Skeppet är 30 cm l och 6 cm h, dubbelt, mycket grunt ristat. Älvkvarnarna, varav en är placerad mitt över skeppet, är 2-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Möjligen fortsätter ristningen mot SÖ in under torven.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skönberga socken i Söderköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergshöjd på mot NÖ svagt sluttande häll.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Skönberga socken eller Söderköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.46951
Longitud: 16.385088
Lämnings-ID: L2011:6712
Riksantikvarieämbetets ID: Skönberga 104:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Söderköping
Socken: Skönberga
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:6712