Hällristning L2009:6017, Östra Eneby 4:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Hällristning L2009:6017
Foto av Hällristning L2009:6017
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,4x1,7 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp, 1 linje fragment och ca 10 älvkvarnar. Skeppet är nu 32 cm l, konturristat, dubbelt och med spantstreck. Det är beläget i starkt vittrad yta i NÖ delen och avbrutet av avflagning åt NV. Linjen (0,1 m ovanskeppet) är 17 cm l, otydlig och avbruten av avflagning. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Flertalet är små och belägna nära, torvkant åt SÖ. Mellan och kring ett par större grundaälvkvarnar åt NV är rester av otydliga prickhuggningar i hällytan, som troligen kan ha innehållit flera figurer. Ristningen är belägen i plan, starkt vittrad och avflagad yta krönyta av berget. På densamma är en målad, gul ring. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköping socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Toppytan av större berghäll. Fritidsområde med stora, öppna gräsytor (f d åkerholme).

11,7 m ÖSÖ om gräsmatta, f d åker och 9 m S om gräsmatta, f d åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norrköping socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.591349
Longitud: 16.151034
Lämnings-ID: L2009:6017
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköping
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:6017