Hällristning L2009:5712, Östra Eneby 84:4 i Norrköping, Östergötland
Foto av Hällristning L2009:5712
Foto av Hällristning L2009:5712
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3,5x2,5 m (Ö 35cg N-V 35cg S) bestående av 6 skepp, 2 mansfigurer, 13 djurfigurer, 1 älvkvarn samt ca 5 mindre obestämda figurer. Skeppen är 20-80 cm l och 5 är konturristade. Ett skepp har en överbyggand likt ett segel. En mansfigur är 70 cml och bär ett spjut på sina uppsträckta armar.Bålen är helt uthuggen likaså kraftiga vader.En mindre är 30 m l och otydlig. Djurfigurerna är 12-40 cm l. De flesta föreställer sannolikt hjortar,vilka i tre fall kan vara par medel och utan korn (ej älgar, somNordén anger). De har helt och djupt ut huggen bål. Den största är troligen en häst och har en cirkel till huvud. Ristningen är gjord i en åt ÖNÖ svagt sluttande häll med en spricka (N-S). Ristningarna är delvis djupa och välbevarade delvis grundare, vilket tillsammans med lavbemängda fissurer i ytan gör denna svårbedömda.(Nordén LB 27) Enl. Buren helt finns också ev 1 svärd och 2 fotsulor. En av de senare kan vara riktig, de övriga osäkra. 2 m V omnr 1 är 2) Hällristning, 0,8x0,3 m (NV-SÖ) bestående av 1 fotsula, 1 djurfigur, 1 mansfigur och ca 4 linjer. Fotsulan är 22x8 cm.Djurfiguren är 25 cm l och ristad i en linje (vänd mot fotsulan)Mansfiguren är 0,23 m l helt uthuggen otydlig. Linjer invid mansfiguren kan vara ett fragm. skepp. Förövrigt prockhuggning i ytan.Ristningen är belägen i samman häll som nr 1. Den vetter åt annat håll (Nordén LB 28) 1,6 m SSV om nr 2 och 2 m VSV om nr 1 är 3)Hällristning, 1,8x0,2-0,4 m (NV-SÖ) bestående av 1 hjulkors, 2 älvkvarnar och 2 obestämda streck. Hjulkorset (i NV) är 16-19 cm diam. Älvkvarnarna (en invid korset en i SÖ) är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Nordén (LB 29) redovisar endast sträckan och nämner enälvkvarn. ristningen ligger i krönet av samman häll som 1-2. Denbör anses som en ristningsyta, och flera otydliga figurer kan finnas (grå, tät lav). 22 m VSV om nr 3 är 4) Hällristning i huvudsak 4x2 m (NV-SÖ) bestående av 9 skepp, ca 3 streck och älvkvarn.Skeppen är 30-50 cm l. Alla är konturristade utom ett längst i NVsom är helt ristat 4 skepp har bemanningsstreck 6 av skeppen ärnu otydliga eller fragmentariska. Älvkvarnen är 5 cm i diam och 1cm dj. Den ligger 2 m SV om huvudpartiets NV del i samma yta. Ristningen finns i en plan, frilagd yta. Den redovisas av Nordén som LB 30 och LB 31 (älvkvarnen). Intill denna skulle finnas någraotydliga, ej återfunna streck, ca 10 m VNV om nr 4 bör vara 5) Hällristning? ej återfunnen. Enligt Nordén bestående av några svängda linjer en oval och ett närmast njur- eller musselformat linjesystem. Nordén (LB 32) anger ristningen som "svår utplånad" Den avsedda platsen kan enligt orienteringsskissen ej avse annat än denmarkerade en plan hällyta omedelbart invid S kante av ett ca 30x20 m st stenbrott. Den har dock ej återfunnits. Stenbrottet kan ha förstört flera ristningar. På dess Ö kant ligger en delvis stensättningsliknande lämning, enligt Nordén härrörande från en linbastu. Jfr även nr 24 och 155!

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköping socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Relativt stora plana frilagda ytor av berghällar i markytan av flackt krönparti på låg höjd. Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norrköping socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.597169
Longitud: 16.102753
Lämnings-ID: L2009:5712
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 84:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköping
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5712