Hällristning L2009:5665, Östra Eneby 78:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Hällristning L2009:5665
Foto av Hällristning L2009:5665
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,40x1,60 m (ÖSÖ-VNV) bestående av 2(?) skepp ca20 älvkvarnar och 1 rund yta. Skeppen är 74 och 93(?) cm l, konturristade och fragmentariska. Älvkvarnarna är 4-5 cm i diam och0,5 cm dj. Sex älvkvarnar är huggna kant i kant i två rader om vardera tre älvkvarnar så att de bildar en rektangel 9x14 cm (NÖ-SV) i ytans S kant. Den runda ytan (0,4 m N om de sex älvkvarnarna)är 14 cm diam och helt uthuggen. Ristningen finns i en plan avtäckt berghäll i markytan. Flera liknande hällar finns i terrängpartiet och troligen kan flera otydliga ristningar finnas i området. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköping socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten plan, frilagd yta av berg häll i krönpartiet av mycket flack delvis övertorvad bergrygg. Äldre hagmark, snarast åkerholme.

29 m NV om åkerkant och 7 m NÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norrköping socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.59913
Longitud: 16.090372
Lämnings-ID: L2009:5665
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 78:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköping
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5665