Hällristning L2009:5163, Östra Eneby 77:3 i Norrköping, Östergötland
Foto av Hällristning L2009:5163
Foto av Hällristning L2009:5163
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hög? 12 m i diam och 1,2 m h. Skadad genom jordtäkt i SSÖ delen och mitten så att högen blivit avplanad intill ett dj av 0,6 m. Även ÖNÖ och VSV kanterna är borttagna. Beväxt med fem mindre den och två björkar. Bergryggen VNV härom intill nr 3 nedan är till största delen täckt av uppkört material, jord och växt avfall (kvickrot). Dylika depositioner finns också på holmens SV-S del. Troligen kan därför också ovanstående trots den större ? varasentida. Helt uteslutet är dock inte att en skärvstenshög liggeri bottnen. 11 m VNV om nr 1 är 2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 2 älvkvarnar, belägna på 0,3 m avstånd (Ö-V). De är 5-6 cm diamoch 0,5-1 cm dj. Belägna i fri yta, 1,2x0,4 (Ö-V) i ovannämnda avfallsupplag. Tämligen hårt vittrade. 8 m V 35cg N om nr 2 och 15NNÖ om åker är 3) Hällristning, 4x0,2-0,5 m (V 35cg N-Ö 35cg S)bestående av 4 skepp. Dessa är 22-30 cm l. Ett (isolerat längst iSÖ) är helt (och djupt) utbygget, de övriga är ? , att enkeltmed dubbla stävar och två dubbla. Alla har bemanningsstreck. Belägna i svagt välvd och svagt SV-sluttande häll nära ryggens krön.Till större delen frilagd vid granskningen från mossa. Möjligenfinns också ett par otydliga älvkvarnar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Norrköping socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Till största delen täckt bergsrygg i lermark. Åkerholme (lövskog).

8 m NNV om åkerkant och 5 m SV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Norrköping socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.601345
Longitud: 16.103523
Lämnings-ID: L2009:5163
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 77:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköping
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5163