Hällristning L1968:7255, Tanum 49:2 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1968:7255
Foto av Hällristning L1968:7255
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 12x2 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningar, redovisade på separata undernummer.Hällristning, ca 3.4x1.25 m (NÖ-SV), bestående av 15 skepp, 2 djurfigurer, 1 människofigur, några obestämbara figurer samt ett 15-tal älvkvarnar.Det största skeppet, 130 cm l, är starkt skadat. De övriga är 20-30 cm l. Flera av dem är skadade.Ristningen belägen på SV-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.På samma häll, längre mot NV ärHällristning, bestående av 5 skepp, 5 streck och 20 älvkvarnar.Skeppen är 14-28 cm l.Strecken är 1-7 cm l.Älvkvarnarna är 3.5-7 cm diam och 0.2-1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

12 m NV om NV hörnet av bostadshus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.687063
Longitud: 11.335619
Lämnings-ID: L1968:7255
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 49:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7255