Hällristning L1967:5930, Tossene 38:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:5930
Foto av Hällristning L1967:5930
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde ca 20 x 10 m (NÖ-SV) bestående av totalt 95 figurer; 32 skeppsfigurer, 6 människofigurer, 4 djurfigurer, 1 fotsula, 1 cirkelfigur/ringkors, 21 obestämbara figurer/varav 17 är fragment, 30 älvkvarnar, fördelade på 5 hällristningsytor.
Hällristningsyta 1, är 6,5 x 4 m (NÖ-SV) bestående av 22 skeppsfigurer, 2 människofigurer, 3 djurfigurer, 1 fotsula, 11 obestämbara figurer, varav 9 är fragment och 24 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 22-110 cm långa, varav 13 är av enkellinjig typ och fyra har bemanningsstreck, 8 är av dubbellinjig typ och fyra har bemanningsstreck, samt sju har spantstreck, 1 skepp är helt uthugget. Människofigurerna är 16-35 cm långa, 1 är konturhuggen, fallisk och med svärd, 1 är av strecktyp, fallisk och med händer. Djurfigurerna är 22-40 cm långa, 2 är helt uthuggna och 4-benta varav en med ryttarstreck och töm, 1 är av strecktyp med ryttarstreck. Fotsulan är 21 x 11 cm och konturhuggen med sandalband. De obestämbara figurerna är 13-29 cm långa och 6-8 cm breda och de fragmentariska är 8-22 cm långa. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,5-2,5 cm djupa. Belägen på SSÖ-sluttande häll i områdets centrala del.
Hällristningsyta 2, är 1,1 x 1,0 m (N-S) bestående av 1 skeppsfigur och 1 cirkelfigur/ringkors. Skeppsfiguren är 56 cm lång och av enkellinjig typ. Cirkelfiguren/ringkorset är 13 cm diam. Belägen på SSÖ-sluttande häll, 1,5 m SSÖ om häll nr1.
Hällristningsyta 3, är 3,0 x 1,0 m (ÖSÖ-VNV) bestående av 1 skeppsfigur?, 4 obestämbara fragment och 2 älvkvarnar. Skeppet som är fragmentariskt är 79 cm långt och består bara av en stäv. Fragmenten är 6-54 cm långa. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen på SSÖ-sluttande häll 5 m SV om häll nr1.
Hällristningsyta 4, är 0,7 x 0,1 m (N-S) bestående av 3 obestämbar figurer varav 2 är fragment. De är 13x12 cm varav fragmenten är 6-10 cm långa. Belägen på toppen av SÖ-sluttande häll, 3 m NV om häll nr1.
Hällristningsyta 5, är 3,0 x 2,0 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 8 skeppsfigurr, 4 människofigurer, 1 djurfigur, 3 obestämbara figurer varav 2 fragment och 4 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 52-130 cm långa, 4 av enkellinjig typ varav 2 med bemanningsstreck, 2 av dubbellinjig typ med bemanningsstreck varav 1 med spantstreck, 1 är helt uthuggen med bemanningsstreck. Ett är fragmentsriskt. Människofigurerna är 10-13 cm långa, tre står i ett skepp och en håller i ett djur. De obestämbara figurerna är 11x13 cm vara fragmenten är 6-13 cm långa. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen på SSÖ-sluttande häll, 3 m NNÖ om häll nr1 och mitt i markväg. (Anmälan med ny beskrivning i samband med dokumentation och specialinventering av BOTARK 1999, i "Stiftelsen". Rapport 9.)

För äldre beskrivning se skannad bok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot SÖ-SSÖ-sluttande häll väg invid åkermark.

En markväg går över hällen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450578
Longitud: 11.381867
Lämnings-ID: L1967:5930
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 38:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5930