Hällristning L1967:5883, Tossene 51:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:5883
Foto av Hällristning L1967:5883
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 10?x3 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp, 1 människa, 1 djur, 1 ringkors, 3 fragment och 10 skålgropar.
Skeppen är 20-97 cm långa, 1 av dubbellinjetyp med spantstreck, 6 av enkellinjetyp varav 4 med bamanningsstreck. Människan är 14 cm lång med helt uthuggen kropp. Djuret är 40 cm långt, konturhugget och fyrbent. Ringkorset är 37 cm diam. Fragmenten är 7-13 cm långa. Av skålgroparna är 9 runda, 3-6 cm diam och 0,5-1 cm djupa, 1 är avlång, 4x7 cm och 1 cm djup. Belägen på SÖ-sluttande brant häll och avsats.

Äldre beskrivning: Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Brant mot SÖ sluttande berghäll och delvis jordtäckt. Skogsmark. Hagmark.

3 m NÖ om RAÄ 51:2

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450859
Longitud: 11.365289
Lämnings-ID: L1967:5883
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5883