Hällristning L1967:3429, Tanum 892:2 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:3429
Foto av Hällristning L1967:3429
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,08x1,75 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 6 människofigur, 1 ormfigur, 3 uthuggna ytor, 3 linjer/fragment, samt 14 skålgropar. Skeppet är 42 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 12-23 cm l, med helt uthuggna kroppar. 2 håller gemensamt i ett spjut, 1 håller ensam i ett annat spjut. 3 av människofigurerna är fragmentariska. Ormfiguren är 42 cm l, går igenom en människofigur. De uthuggna ytorna är 4,5-7 cm l. Linjerna/fragmneten är 13-27 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på delvis vittrad och skadad häll med stora avspjälkningar. Jordövertäckt. Den äldre beskrivningen är justerad utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015)

- - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,2x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 6 människofigurer, 6 fragment och 16 älvkvarnar. Skeppet, 46 cm l, är av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människorna, 17-24 cm l, har alla uthuggna kroppar. Två av dem håller i samma spjut (?) och en har en ormliknande figur, 44 cm l. Fragmenten är 7-19 cm l. Älvkvarnarna är 2-8 cm diam och 0,5-1 cm dj. Ristningarna belägna på häll övertäckt med jord.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerimpediment.

5 m SV om körväg och 12 m NV om vägkorsning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.758769
Longitud: 11.35435
Lämnings-ID: L1967:3429
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 892:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3429