Hällristning L1967:3295, Tanum 854:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:3295
Foto av Hällristning L1967:3295
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,45x1,6 m (N-S), bestående av 2 hällristningsytor (A och B), innehållande sammantaget 2 skepp, 5 människofigurer, 2 spjut, 4 linjer och krokar samt 4 skålgropar.
A, Hällristningsyta, 1,9x1,58 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp, 5 människofigurer, 2 spjut, 4 linjer och krokar samt 1 skålgrop. Skeppen är 29-109 cm l, varav 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 1 av dubbellinjetyp utan bemanning. Människofigurerna är 15-45 cm l, med helt uthuggna kroppar, varav 1 är skadad. Över två av människorna är spjut, 36-44 cm l, med trekantiga spetsar. Linjerna och krokarna är 5-14 cm l. Skålgropen är 3 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll. Ca 2 m N om yta A är:
B, Hällristningsyta, 0,3x0,07 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 2,5-3,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll i vattenrinning.
Den äldre beskrivningen är justerad utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015)

- - Äldre beskrivning: Hällristning, 5x2 m (N-S), bestående av 2 skepp, 3 människofigurer, 1 vapenfigur och 4 älvkvarnar. Skeppen är 40 och 100 cm l, dubbel- resp. enkellinjiga. Det större är bågformigt med uppåtsvängda stävar och 8 bemanningsstreck. Belägna på hällens S del. Människofigurerna, 10-45 cm h, är helt uthuggna och den minsta vittrad och fragmentarisk. Denna och den näst största, som är fallisk, har båda upplyfta armar. Vapenfiguren är belägen ovanför den falliska figuren, ett 50 cm l spjut, med kraftig spets och med bred bas.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ sluttande häll med tvärbrant avslutning mot Ö, i kant mot slätt av ställvis moränbunden bergshöjd. Betesmark.

Ö om och omedelbart intill gårdsledning samt 10 m VSV om mindre körväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.760753
Longitud: 11.353954
Lämnings-ID: L1967:3295
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 854:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3295