Hällristning L1967:3164, Tanum 464:4 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:3164
Foto av Hällristning L1967:3164
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,35x1,03 m (N-S), bestående av 2 obestämbara skeppsliknande figurer och 18 skålgropar.
De obestämbara skeppsliknande figurerna är 20-46 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015)

- - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,4x0,8 m (N-S), bestående av 2 skepp och 16 älvkvarnar. Skeppen är 20-46 cm l av enkellinjetyp. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sammanhängande, långsmal och kullrig häll mot SÖ, på bergssluttning. Ung skogsmark, (ljungbevuxen).

Telefonledningar går parallellt över ristningen. 13 m NV om landsväg mätt på vägen från en punkt som ligger 18 m SSV om SV hörnet av manhus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.762887
Longitud: 11.355013
Lämnings-ID: L1967:3164
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 464:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3164