Hällristning L1967:2994, Tanum 884:4 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2994
Foto av Hällristning L1967:2994
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Älvkvarnsförekomst, 1.15 x 0.55 m (SSÖ-NNV), bestående av 21 älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0.2-0.6 cm dj och grupperade ifyra klungor om 3-5 gropar. I en av dessa klungor är två gropar sammanhuggna. Tre älvkvarnar ligger enskilt. Belägna på svagt S sluttande, ljus, slät granithäll, nu i form av löstaget, fyrsidigt block, 1.7 m l (N-S), 1 m br och 0.35-0.6 m h, nu placerat i moränslänt Ö om hällristningsmuseet.7.5 m SV om 1 är2) Hällristning, 2.35 x 1.20 m (N-S), bestående av 3 skepp, 8 människofigurer, 2 svårtydbara figurer, 5 linjer/fragmentariska figurer samt 1 älvkvarn. Skeppen, 16-20 cm l, är enkellinjiga, med sammalinjebredd som människofigurerna.Människofigurerna är 21-30 cm h, av 1-3 cm br och 0.1-0.3 cm dj linjer. Fem av dem är adoranter eller dansare med höjda armar. Tre av dessa, belägna på den NÖ delen, är förbundna med varandra. En annan grupp med tre människofigurer, i den V kanten, är fragmentarisk p g a kraftig vittring. Nu är endast benen tydliga.Av de svårtydbara figurerna utgör möjligen en ett skepp. En, belägen i hällens övre, NV del, är , 43 cm h och 31 cm br, huggen i 1-3cm br och 0.1-0.5 cm dj linjer och utgör den största och märkligaste figuren. Den är svårtolkad, men föreställer antagligen en starkt stiliserad och delvis abstrakt människofigur Dess övre del domineras av en något oval uthuggning, ca 17 cm diam, troligen ett huvud beläget mellan korta, höjda armar. Den nedre delen kan möjligentolkas som en konturristad fotsula med tvärband.Därutöver finns minst fem linjer/fragmentariska figurer, som ej kan bestämmas närmare ens med hjälp av sidoljus nattetid.Älvkvarnen är 3 cm diam och 0.4 cm dj.Hällytan är i allmänhet grovt skrovlig och starkt förvittrad.8.5 m NÖ om 2 och 1.5 m ÖNÖ om 1 är3) Hällristning, 1.6 x 0.4 m (NÖ-SV), bestående av 1 ofullständigfigur och 7 älvkvarnar.Den ofullständiga figuren består av tre linjer, 7, 10 cm l, 1-1.5cm br och 0.2 cm dj. Den utgör sannolikt en människofigur, en adorant av samma typ som i nr 2.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.2-0.5 cm dj samt oregelbundet spridda över blockets ovansida.Belägen på lössprängt block, 2 m l (N-S), 1.6 m br och 0.6-0.85 mh.6 m SV om 3 samt 1.5 m Ö om 1 är4) Hällristning, 1.4 x 1.4 m (N-S), bestående av 4 skepp, 1 linjeoch 4 älvkvarnar.Skeppen är 17-37 cm l, av 1-4 cm br och 0.1-0.6 cm dj linjer. Tvåär enkellinjiga, varav tre med bemanningsstreck och två helt uthuggna med förlängd köllinje och uppåtsvängda stävar.Linjen är 35 cm l, 1-2.5 m br och 0.1-0.3 cm dj.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.2-0.7 cm dj och oregelbundet spridda över blocket.Det lössprängda blocket är 2.4 m l, 1.7 m br och 0.6-1.2 m h samtstarkt vittrat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701465
Longitud: 11.341508
Lämnings-ID: L1967:2994
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 884:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2994