Hällristning L1967:2668, Tanum 208:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2668
Foto av Hällristning L1967:2668
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,25x3,6 m (NÖ-SV), bestående av 29 skepp, 11 människofigurer, 12 djurfigurer, 7 fågelfigurer, 2 nätfigurer, 1 fyrkant bestående av små gropar, 2 obestämbara figurer, ca 20 linjer och fragment, samt 15 skålgropar.
Skeppen är 11-96 cm l, varav 27 av "järnålderstyp", en-, två- och trelinjetyp samt med helt uthugget skrov, med eller utan spantstreck, med eller utan bemanning. Flera av skeppen har cirklar av olika typer mellan stävarna i för och akter. Flera av skeppen är icke slutförda. Två är fragmentariska/skadade av exfoliation. En av de två övriga skeppen är av dubbellinjetyp med inåtböjda stävar. Människofigurerna är 6-35 cm l, varav 4 ryttare, 2 som står på skepp med spjut i händerna (varav en även med sköld). Av de andra 5 har 3 upplyfta armar, medan 2 har fyrkantig sköld och spjut. Djurfigurerna är 7-32 cm l, varav 8 hästar, därav 4 med ryttare. Fåglarna är 12-22 cm l, varav 1 med tretåiga fötter. Nätfigurerna är 27x19 cm resp. 24x20 cm st. I dessa finns små gropar, ca 1 cm diam. Fyrkanten är 15x13 cm st, bestående av 75 små gropar, ca 1 cm diam. De obestämbara figurerna är 12 cm resp. 39 cm l. Linjerna och fragmenten är 4-16 cm l. Skålgroparna, varav 2 är ovala, är 2-5,5 cm diam och 0,1-0,6 cm dj.
Beskrivningen uppdaterades utifrån ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-70-2017)

Tidigare beskrivning: Hällristning, bestående av 4 hällristningytor på lösa, lossprängda stenblock, A-D. Blocken har passning med varandra.
Hällristningsyta (A), på lössprängt block, 1,3x1,15 m stort och 1,2 m tjockt. Hällristningen består av 7 skepp, 1 människofigur, 5 djurfigurer, 7 fragment och linjer, samt 2 skålgropar. Skeppen är 12-30 cm l, av järnålderstyp, 1 av enkellinjetyp, 4 av dubbellinjetyp, 2 helt uthuggna, 4 har bemanning. 5 av skeppen är fragmentariska, delar av dessa är bortsprängda. Människofiguren är 21 cm l. Djurfigurerna är 15-37 cm l, varav 3 med ryttare, varav 1 är fragmentarisk. Fragmmenten och linjerna är 5-15 cm l. Skålgroparna är 3,5-4,5 cm diam och 0,3 cm dj.
Hällristningsyta (B), på lössprängt block, 0,94x0,4 m stort och 0,7 m tjockt. Hällristningen består av 1 durfigur och 6 fragment. Djurfiguren, en häst, är 29 cm l, fragmentarisk. Fragmenten är 5,5-15,5 cm l. Belägen omedelbart ÖSÖ om Hällristningsyta (A).
Hällristningsyta (C), på lössprängt block, 0,96x0,5 m stort och 0,6 m tjockt. Hällristningen består av 2 fragment, 6-15 cm l. Belägen omedelbart Ö om Hällristningsyta (B).
Hällristningsyta (D), på lössprängt block, 0,7x0,65 m stort och 0,6 m tjockt. Hällristningen är 0,6x0,56 cm stor, bestående av 2 skepp, 2 djurfigurer, 6 obestämbara figurer och fragment, samt 2 skålgropar. Skeppen är 8-10 cm l, järnålderstyp, dubbellinjiga med bemanningsstreck. Djurfigurerna är 17-36 cm l, med två ben, en hjort och en häst. De obestämbara figurerna och fragmenten är 7-26 cm l, varav 3 går över sprängkanten (skadade). Skålgroparna är 2,5 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen 1,2 m S om Hällristningsyta (B). Bergytan är mycket lätt vittrad. Beskrivningen uppdaterad utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på en i huvudsak Ö-sluttande slät granithäll med vattenrinning. SÖ delen av hällen är SÖ-sluttande skrovlig häll utan vattenrinning.

23 m V om åkerkant (N-S) och 26 m NNV om hörn av åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688397
Longitud: 11.308694
Lämnings-ID: L1967:2668
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 208:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2668