Hällristning L1967:2487, Tanum 280:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2487
Foto av Hällristning L1967:2487
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 2x1.2 m (N-S), bestående av , 3 skepp, 1 nätverksfigur samt 10 älvkvarnar.Skeppen är 40-60 cm l utan bemanningsstreck samt helt uthuggnaNätverksfiguren är 1.1x1.2 mÄlvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5 cm dj.0.8 m N om nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn Denna är 5 cm diamoch 1 cm dj. Belägen på hällens krön.Intill och nedanför är3) Sentida ristning bestående av årtalet 1903. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttande häll. Öppen mark invid åkermark.

St. Oppen sörgården därifrån NÖ 120 m NÖ delen av höjden. 19 m VSV om högspänningsledning i riktningen NNV-SSÖ.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.724207
Longitud: 11.365284
Lämnings-ID: L1967:2487
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 280:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2487