Hällristning L1967:2471, Tanum 414:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2471
Foto av Hällristning L1967:2471
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 14x7,6 m (NÖ-SV), bestående av 12 skepp, 4 människofigurer, 1 årder, 3 övrigt bestämbara figurer, 2 övrigt obestämbara figurer och ca 75 älvkvarnar.
Skeppen är 12-155 cm l. Det största skeppet är helt uthugget, har en uppsvängd akterstäv med djurhuvud och tycks vara försett med 2 förstävar, varav ett prytt med ett djurhuvud är placerat en bra bit in. Skeppet har 18 älvkvarnar inhuggna i skrovet och förlängd köllinje förut. Av de övriga skeppen har 2 bemanningsstreck, varav ett kan vara ett djur med svans, fyra korta ben och ett litet huvud. Människofigurerna är 19-29 cm h, varav 1 har horn och håller i en lång stav som är krökt i toppen och 1 står i ett skepp. De övrigt bestämbara figurerna utgörs av 2 ovaler, 6 cm l, och 1 djurliknande figur, 6x10 cm. Älvkvarnarna är 2-7 cm i diam och 0,2-0,8 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning (1), 3.13 x 0.87 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 2 människofigurer, 1 fotliknande uthuggning, 2 bönformade figurer och 60 älvkvarnar. Skeppen är 22-155 cm l. Det stora skeppen är ett 152 cm l, har flera stävar, är bemannat och har älvkvarnar inhuggna i skrovet. Av de tre mindre skeppen är två bemannade. Människofiguren är 20 cm l. Den fotliknande uthuggningen är 1x6 cm. De bönformade figurerna är 6 cm l. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.2-0.8 cm dj. 2 älvkvarnar, 5 -6 cm diam och 0.5-0.7 cm dj är belägna 2.4 m NÖ om den huvudsakliga ristningen. En annan älvkvarn, 4 cm diam och 0.2 cm dj är belägen ytterligare 4.2 m NÖ därom. Ristningarna är tydligt inhuggna. Några otydliga figurer följer isräfflorna någon m V om RAÄ-nr 414.
2.25 m Ö om hällristning (1) är Hällristning (2), 1.40 x 0.60 m (NV-SÖ),bestående av 4 skepp och 2 människofigurer. Skeppen är 32-42 cm l. Människofigurerna är 17 respektive 27 cm h, varav den ena står i skepp.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergsklack, 15 x 20 m, nästan plan häll mot SÖ. Åkermark.

Ca 68 m rakt S om SV hörnet av trädgårdshörna. Ca 20 m ÖNÖ om stengärdesgård (NNÖ-SSV) där denna slutar vid åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.657482
Longitud: 11.363145
Lämnings-ID: L1967:2471
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 414:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2471