Hällristning L1967:2344, Tanum 515:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2344
Foto av Hällristning L1967:2344
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1. Hällristning, 3x3 m, bestående av 3 skepp, 1 människofigur1 streck och 7 älvkvarnarAv skeppen, 22-33 cm l, är ett 33 cm l, bemannat med 5 streck. Detvå andra bestående av enkla köllinjer.Människofiguren, 13 cm h, är grunt huggen och står i adorantställning i nedersta skeppet.Strecket är 14 cm lÄlvkvarnarna är 3-4.5 cm diam och 0.4-0.8 cm dj, ligger spridda.3 m SV om nr 1 är2) Hällristning, 70x50 cm (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 1 älvkvarn.Skeppen 29-40 cm l är enkla och bemannade med 6 respektive 7 streck.Älvkarnen , 4 cm diam och 0.2 cm dj, ligger under skeppen. Tämligen djupt huggen.8.5 m S om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, 25x5.5 cm (NÖ-SV), bestående av 2 älvkvarnar. Dessa är 5.5 cm diam och 1.0-1.2 cm dj.Hällarna delvis släta i vattenslipade rännor.Hela det kullriga hällpartiet utgör avvattningsrännor från bergetNNV-SSÖ och var täckt av lav och mossor. Vattnet uppsamlas i brunnvid vägen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖNÖ sluttande, kullriga hällar, delvis släta.

8 m NNV om magasinsbyggnads NV hörnet av magasinsbyggnad. (Avserundernummer 1) Ca 30 VSV om körväg vid brunn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701561
Longitud: 11.349016
Lämnings-ID: L1967:2344
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 515:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2344