Hällristning L1964:6791, Tisselskog 5:1 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1964:6791
Foto av Hällristning L1964:6791
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, ca 10x2 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 hällristningsytor på samma häll.
Hällristning (1), 1,5x0,8 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 1 fotsulefigur, fragment och 4 skålgropar, samt inskurna initialer och årtal.
Skeppen är 30-90 cm l, av enkellinjetyp, utan bemanningsstreck, med S-formade stävar; Fotsulefiguren är 22 cm l, skuren; Fragmenten är både huggna och skurna, bl.a. "solstrålar" runt en skålgrop; Skålgroparna är 3-4 cm diam. Årtalen och initialerna är inskurna på 1800-talet. Möjligen är de inskurna strecken också moderna, medan fotsulan sannolikt är forntida. Belägen på en vittrad och kraftigt lavbevuxen häll.
2 m NÖ om hällristning (1) är:
Hällristning (2), 0,4-0,15 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop.
Skeppet är 36 cm l, av enkellinjetyp, utan bemanningsstreck, med S-formade stävar; Skålgropen är 4,5 cm diam. Ristningen är mycket grund. Hällen är vittrad. Nyfynd.
6 m NÖ om hällristning (1) är:
Hällristning (3), 2x1 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 ovaler, 1 "ormvindling", ca 20 fragment.
Skeppen är 45-70 cm l, av enkellinjetyp, utan bemanningsstreck, med S-formade stävar, varav 1 mycket fragmentariskt; Ovalerna är 26 resp. 31 cm h, varav en är delad av en linje, båda har tre "tår"; "Ormvindlingen är 37 cm l; Skålgropen är 3,5 cm diam. En del linjer är mycket tunna och grunda, men ändå relativt tydliga. Hällen är sprucken och vittrad. Övermossad. Nyfynd.
(Raä dnr: 321-1210-2009) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt avsatskrön av SÖ-sluttande moränrygg (NÖ-SV) med berg i dagen. Skogsmark.

På bergknalle väster om Hukengärdet, på bergknallens topplatås västra del.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.901229
Longitud: 12.374771
Lämnings-ID: L1964:6791
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6791