Hällristning L1962:5428, Husaby 110:1 i Götene, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1962:5428
Foto av Hällristning L1962:5428
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 5x3 m (V-Ö) i fast sandstenshäll bestående av 4skepp och minst 5 streck utan inbörde sammanhang. Skeppen är0,65-1,05 m l (30-230cg) och 0,13-0,23 m h. Två av skeppen, delängst åt V, har enkel köl, dubbla stävar i fören samt 11bemanningsstreck. Skeppet i NNV har dubbel stäv i fören.Skeppets skrov är utmärkt av två linjer mellan vilka löper 15streck ställda i 45cg vinkel varandra. Skeppet i SV har dubblastävstreck i både för och akter och möjligen också sammamarkering av skrovet som skeppet 1 m NV om detta. Två avskeppen, de i NÖ och NV är delvis ifyllda med flagnande rödfärg. Strecken utan inbördes sammanhang är 0,3-1,0 m l(30-230cg). Vissa av strecken är sannolikt endast naturligamedan andra troligen är rester av bortvittrade skepp.Hällristningarna är tämligen grunt huggna. Strecken är 1-2 cm broch 0,1-0,3 cm dj. Sandstenshällen, som fortsätter åt alla fyraväderstrecken är i Ö, N och V kraftigt övertorvad och beväxt medlövträd och buskar. I S begränsas hällen av en väg som byggtsupp ovanpå denna. De ristningar som Odencrantz såg här 1930 kanfinnas men vara övervuxna. 12 m V om nr 1 är 2) Skeppsristning,sentida, 0,2 m l. Prickhugget. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Husaby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sluttning mot V av berg. Hagmark.

Omedelbart N om väg

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Husaby socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.542259
Longitud: 13.323545
Lämnings-ID: L1962:5428
Riksantikvarieämbetets ID: Husaby 110:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Husaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5428