Hällristning L1960:8072, Brastad 617 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:8072
Foto av Hällristning L1960:8072
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 16x5 m (N-S), bestående av 5 hällristningsytor med 16 skepp, 10 människofigurer, 8 djurfigurer, 1 ormfigur, 1 cirkelfigur, 1 timglasformad figur, 45 obestämbara figurer, fragment och linjer, samt 14 skålgropar.
Hällristningsyta A, 2,25x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 ormfigur, 5 fragment och 3 skålgropar.
Skeppen är 25-44 cm l, enkellinjetyp utan bemanning. Ormfiguren är 30 cm l. Fragmenten är 6-30 cm l. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,4 cm dj, ligger på rad. Längst ner på ytan är en sentida ristning: 1914. Belägen på brant SSÖ-sluttande häll.
2 m N om yta A är:
Hällristningsyta B, 2,45x2,15 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 7 skepp, 6 människofigurer, 1 djurfigur, 9 fragment och 1 skålgrop.
Skeppen är 39-147 cm l, varav 2 enkellinjiga, därav 1 med bemanning; 2 med helhuggna skrov, utan bemanning och 3 av dubbellinjetyp, varav 1 delvis helhugget och 2 med bemanning. Skeppen är av äldre bronsålderstyp. Människofigurerna är 22-27 cm l, 4 av "streckgubbetyp", varav 1 med yxa, en med spjut och en med vapen av obestämbar typ. "Spjutmannen" sticker spjutet i en annan människofigur. 1 människofigur har timglasformad kropp och en har cirkelformad kropp. Djuret är 30 cm l, fyrbent. Fragmenten är 5-20 cm l. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll.
3,3 m NNÖ om yta B är:
Hällristningsyta C, 1,9x0,65 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människofigur, 4 linjer och 6 skålgropar.
Människofiguren är 33 cm l, helt uthuggen, fyrkantig kropp, svärd över huvudet. Linjerna är 10-37 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på brant ÖNÖ-sluttande del av hällen.
1,9 m N om yta C är nedre delen av och 5 m N om yta B är övre delen av:
Hällristningsyta D, 3,9x3,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 7 skepp, 1 människofigur, 6 djurfigurer, 1 dubbelt hjulkors, 1 timglasformad figur, 3 fragment, 2 linjer och 5 skålgropar.
Skeppen är 25-94 cm l, 4 av enkellinjetyp, varav 2 med bemanning, därav 1 med hästhuvudstävar; 2 utan bemanning, därav 1 med hästhuvudstävar och 1 med spiralstävar; 1 skepp med helt uthugget skrov och utan bemanning; 2 av dubbellinjetyp med bemanning och hästhuvudstävar. Skeppen är av yngre bronsålderstyp. Människofiguren är 30 cm l, med helhuggen kropp och kraftiga vader. Djuren är 15-47 cm l, varav 3 fåglar (tjädrar); 3 fyrfortadjur, därav 2 hjortar, en med hornkrona. Det dubbla hjulkorset är 50 cm diam. Timglasfiguren är 18,5x11,5 cm. Fragmenten och linjerna är 8-36 cm l. Av skålgroparna är 4 runda, 3,5-4 cm diam och 0,5 cm dj, 1 avlång, 5,5x2,5 cm och 0,5 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande häll.
2,25 m NV om yta D är:
Hällristningsyta E, 0,6x0,4 m (N-S), bestående av 2 människofigurer, 1 djurfigur och 2 linjer.
Människofigurerna är 20-23 cm l, med helhuggna kroppar, 1 med svärd och fallos. Djuret (räv), är 12 cm l, fyrfota. Linjerna är 4-5 cm l. Belägen på vattenöversilad, Ö-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-1625-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.

Yta A är 3 m NNV om väg (NÖ-SV). Yta E är 6,9 m SÖ om Brastad 139:1 och 12,6 m S om SV hörnet av bostadshus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.374309
Longitud: 11.458071
Lämnings-ID: L1960:8072
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 617
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8072