Hällristning L1960:7862, Tanum 2183 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7862
Foto av Hällristning L1960:7862
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, delundersökt, 21,4 x 3,3 meter (SV-NO). Motiven består av 15 skepp, varav ett med helt uthugget skrov, fyra dubbellinjiga och tio enkellinjiga, alla utom ett har bemanningsstreck. På ett av skeppen finns en antropomorf figur med lyftade armar. Vidare finns 5 klövspår; 12 fragmentariska figurer (flera är troligen bortvittrade skepp) och 192 skålgropar, varav flertalet bildar formationer och åtta är förbundna i par med korta rännor. Ristningarna har daterats till bronsålder period III.

Över delar av hällen fanns kulturlager, ca 0,05-0,4 m tj detta är ej avgränsat åt V. Fynd av bergart, bränd lera, flinta, järn, keramik. Ej undersökt del av lagret kvarligger.
Nedanför hällen fanns en stenpackning (NÖ-SV) med skärvig sten. En 1,5 m l del av den undersöktes och dokumenterades vid 2007 års undersökning. Fynd av bränd lera, flinta, keramik och en malstenslöpare. Ett jordprov innehöll nio förkolnade sädeskorn, varav fyra har kunnat bestämmas som korn, och ett frö av småsnärjmåra. Ett korn har 14C-daterats till yngre bronsålder (period V-IV) 800-530 f.Kr. (2 sigma; Ua-37533).

8 m NV om hällristningen finns en häll med sentida mejselhuggna ristningar i form av initialer och flera bildmotiv, bl.a. en pilbåge. I ena änden av hällen finns ett mindre stenbrott. Ristningarna och stenbrottet är troligen samtida med den närbelägna torplämningen (Tanum 2005). (RAÄ dnr 321-3275-2009)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.740747
Longitud: 11.304019
Lämnings-ID: L1960:7862
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2183
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7862