Hällristning L1960:7849, Tanum 2191 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7849
Foto av Hällristning L1960:7849
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,7x0,7 m, bestående av 1 människofigur, 3 obestämbara figurer, 1 ränna och 2 älvkvarnar. Människofiguren är 42 cm l, helt uthuggen, fallisk och bär svärd i slida med doppsko. De obestämbara figurerna utgörs av ett benparliknande figur, 22 cm l, en djurliknande figur, 24 cm l och 28 cm h, med huvud och framben och en krokformig bakkropp samt en Y-liknande figur, 16 cm l. Älvkvarnarna är 3,5-4 cm i diam och 0,3 cm dj. Båda är belägna strax ovan "benparet". (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På mot NÖ ca 30 grader lutande häll på uppstickande mindre bergklack.

60 m SSV om Tanum 493:1. Strax Ö om Tanum 493:1 går en mindre traktorväg. Man följer denna åt S tills vägen grenar sig vid ett kantigt block där man följer den västra/högra något mindre vägen i 35 m. Ristningen ligger 3,2 m V om vägen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.648893
Longitud: 11.36018
Lämnings-ID: L1960:7849
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2191
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7849