Hällristning L1960:7843, Tossene 1000 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7843
Foto av Hällristning L1960:7843
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning på lös stenhäll, 0,62x0,35x0,08 m, bestående av 1 människofigur och 4 skålgropar.
Människofiguren är 27x9 cm, överkropp med armar. Skålgroparna är 4-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj.
Stenen förvaras hos uppgiftslämnaren.
Enligt uppgiftslämnaren hittades stenen vid jordbruksarbete, på 1960-talet, i en förhöjning i åker med mycket sten, stensättning? Se Tossene 1001. Stenen gavs till uppgiftslämnarens bror, som senare gav den till uppgiftslämnaren. (RAÄ dnr 326-3485-2009)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.436386
Longitud: 11.41742
Lämnings-ID: L1960:7843
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 1000
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7843