Hällristning L1960:5276, Tanum 1916 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:5276
Foto av Hällristning L1960:5276
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,38x0,68 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 djurfigur, 4 obestämbara figurer och 6 skålgropar.
Skeppen är 17-55 cm l, med helt uthuggna skrov, varav 1 med bemanningsstreck. Djurfiguren är 17 cm l, fyrbent. De obestämbara figurerna 12-15 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på närmast plan, mycket svagt S-sluttande granithäll. Vattenrinning. Ristningsytan är mycket slät, närmast ovittrad. Hällen fortsätter in under en konstgjord grässlänt till nybyggd parkeringsplats. Ristningen kan fortsätta in under denna. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016)

Tidigare beskrivning: Hällristning, bestående av 3 skepp och ett antal skålgropar inom ett minst 5x3 (NV-SÖ) m stort område. Skeppen antyder att ristningen hör till bronsålder period IV. Ytterligare antikvariska bedömning bör göras inför exploatering. (Dnr 321-1656-2007).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:4,7 m NV om V hörnet på äldre pumphus. 2 m S om konstgjord grässlänt till nyanlagd parkeringsplats.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.697874
Longitud: 11.234833
Lämnings-ID: L1960:5276
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1916
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:5276