Hällristning L1960:2326, Lundby 316:1 i Göteborg, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:2326
Foto av Hällristning L1960:2326
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, ca 4,5x2 m (NÖ-SV), bestående av ca 10 skepp och ca 20 älvkvarnar samt en osäker solhjulsliknande figur.
Skeppen är 0,25-0,4 m l. Alla utom två har tydliga bemanningsstreck, hos det tydligaste syns ett par vara förlängda och kunna eventuellt bilda annan figur. Ett "skepp" är vänt åt "fel" håll och har en ögleliknande figur. Detta kan utgöra figur av annan typ. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Den osäkra solhjulsliknande figuren är 0,2 m diam och otydlig. Ristningarna är grunt huggna och delvis svåra att se. Ristningsytan är närmast triangulär i grå, delvis lös och täljstenshaltig bergart. Ytans SSÖ begränsning utgörs av en 0,1 m dj, glacialt bildad ränna i bergssluttningen. Mindre isräfflor i hällen går i det närmast parallellt med denna och försvårar tydningen av figurerna.

Den uppmättes på kvällen under relativt gynnsamma förhållanden.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Göteborg socken i Göteborgs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande häll i S delen av bergshöjd ovanför bergkant mot lermark. Hagmark med impediment.

25 m N om industristaket (Ö-V), 6 m NÖ om stengärdesgård (NV-SÖ).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Göteborg socken eller Göteborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.70301
Longitud: 11.852718
Lämnings-ID: L1960:2326
Riksantikvarieämbetets ID: Lundby 316:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Göteborg
Socken: Göteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2326