Hällristning L1959:2876, Tanum 2365 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2876
Foto av Hällristning L1959:2876
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,05x1,77 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 34 människofigurer, 1 spjut, 1 sköld, 1 rektangulär utsugning, 3 skå skivor, 12 obestämbara figurer och fragment, samt 15 skålgropar.
Skeppen är 20-58 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning, 1 av dubbellinjetyp med spantstreck men utan bemanning, samt 2 med helt uthuggna skrov och med bemanningsstreck, därav ett mycket fragmentariskt. Människofigurerna är 10-31 cm l,, alla med helt uthuggen kropp, flera med rektangulära sköldar och/eller med spjut. Två i stridsscen vända mot varandra, en med spjut och rektangulär sköld, den andra med svärd och rektangulär sköld. En "hoppar". En är upp och ner, med cirkelformat redskap i handen. De flesta har en arm upp och den andra ner. En rad med mindre människofigurer är överhuggen med en rad av större människofigurer. Spjutet är 22 cm l, går igenom en skålgrop. Skölden är rektangulär, 14x4 cm st, med en "lös arm" som håller den. Den rektangulära figuren är 12x5 cm st, sköld eller människokropp? De små uthuggna skivorna är 2,5-4 cm diam, ev. "huvuden". Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav en sammanbunden med en 5 cm l linje. Belägen på SÖ-slutande, delvis vittrad granithäll. Delvis mycket tunt huggna figurer. Hällen söndersprängd, delar av hällens SÖ del saknas.
Ristningen är i dag på dels fast häll, dels på tre lössprängda block, varav två ligger på närmast ursprunglig plats, 1,35x0,4 m resp. 1,55x1,20 m stora. Den tredje lösa blocket ligger 4,0 m SSÖ om övriga delar. Detta block är 0,75x0,45 m st och 0,6 m tj. Samtliga bevarade delar går att sammanfoga.
Av ristningens centrala del saknas ett ca 2x1 m stort parti.
Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (Raä dnr: 3.4.2-6489-2016)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:8 m NNÖ om Raä nr 437:1. 12 m NV om stengärdesgård/ägogräns. I gammalt stenbrott.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.742941
Longitud: 11.280131
Lämnings-ID: L1959:2876
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2365
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2876