Hällristning L1959:2534, Tanum 2334 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2534
Foto av Hällristning L1959:2534
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,95x2 m (NÖ-SV), bestående av 2 hällristningsytor (A & B).
Hällristningsyta A, 1,75x1,35 m (NNÖ-SSV), bestående av 7 skepp, 3 obestämbara figurer och sentida huggningar.
Skeppen är 16-100 cm l, varav de 2 största är trelinjiga med bemanning; 1 dubbellinjetyp med spant, utan bemanning; samt 4 av dubbellinjetyp utan bemanning, vilka ligger "snett" på hällen. De 3 obestämbara figurerna, fragment, är 12-30 cm l. På hällen är även sentida mejselhuggna figurer, bland annat 2 "skålgropar", 8 cm diam. Belägen på kraftigt SÖ-sluttande, delvis ganska hårt vittrad granithäll. Mest vittrad i NÖ delen, där man anar fragment efter fler skepp.
2,08 m ÖNÖ om yta A är:
Hällristningsyta B, 0,28x0,12 m (NV-SÖ), bestående av 3 parallella, lodräta streck, 28 cm l. Belägen på vittrad SÖ-sluttande granithäll.
Hittad vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:16 m NV om N-hörn av bostadshus. 6,8 m NNÖ om Raä nr 487:1, yta B.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.644151
Longitud: 11.316922
Lämnings-ID: L1959:2534
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2334
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2534