Hällristning L1958:3370, Gamleby 432:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:3370
Foto av Hällristning L1958:3370
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 18x5 m (NNV-SSO), bestående av följande sex förekomster:
Hällristning, 2,7x2,1 m (SV-NO), bestående av 1 ring och 38 skålgropar. Ringen är 12 cm i diam och omger en skålgrop. Skålgroparna är 3-7 cm i diam och 0,5-3 cm dj. Belägen på krön och V-sluttning av hällens högsta del.
Hällristning, 3,1x1,6 m (N-S), bestående av 3 skepp, 1 spiral, 1 obestämbar figur, 9 fragment, 1 ränna och 42 skålgropar. Skeppen är 28-52 cm l, ett av enkellinjetyp (fragment) och två av dubbellinjetyp varav ett med bemanningsstreck och spantstreck. Spiralen är 10x7 cm. Den obestämbara figuren är 45x14 cm. Fragmenten är 8-21 cm l. Rännan är 3 cm l och utgår från en skålgrop. Av skålgroparna är fyrtioen runda, 2-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj, en är avlång, 8x6 cm och 1 cm dj. Åtta skålgropar bildar en rad utefter hällens kant. Belägen på SV-sluttande häll.
Hällristning 3,4x1,3 m (N-S) bestående av 1 skepp och 15 skålgropar. Skeppet är 55 cm l och av dubbellinjetyp. (fragmentariskt). Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på krön och SV-sluttning av häll med brandskada.
Hällristning 2,2x0,6 m (NV-SO) bestående av 10 skålgropar 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hällkant mot SV.
Hällristning 0,6 x 0,1 m (VNV-OSO) bestående av 2 skålgropar 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot SV.
Hällristning 2,9 x 0,9 m (NNV-SSO) bestående av 2 skepp och 2 skålgropar. Skeppen är 222 och 242 cm l och av dubbellinjetyp. Båda saknar mittpartiet, endast stävarna är huggna. Skålgroparna är 3-5 cm i diameter och 0,5 cm dj. Belägen på lodrät häll mot SV. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Äldre beskrivning:
1) Älvkvarnsförekomst, 1,6x1,2 m (NV-SÖ) i den något skrovliga ytan av krönpartiet av svagt välvd häll, bestående av ca 20 älvkvarnar, 3-6,5 cm diam och 0,5-2 cm dj. Några är hårt vittrade. 2,5 m SSÖ om nr 1 är nr: 2) Älvkvarnsförekomst, 2x1 m (NNÖ-SSV) i mot SSV svagt sluttande häll, ca 0,5 m lägre än föregående, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Några är hårt vittrade och osäkra.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.892457
Longitud: 16.390944
Lämnings-ID: L1958:3370
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 432:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:3370