Hällristning L1958:3302, Gamleby 431:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:3302
Foto av Hällristning L1958:3302
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i block 2,9x2,5x1,3 m, bestående av 1 människa, 2 fotsulor, 4 fragment, 3 rännor och 119 skålgropar. Människofiguren är 18 cm l och av strecktyp samt något fragmentarisk. Fotsulorna är 20-26 cm l, 9-10 cm br och helt uthuggna. En har en skålgrop i hälen. Fragmenten är 6-16 cm l. Rännorna är 2-3 cm l och sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 114 runda, 2-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj, fem är avlånga, 6-12 cm l, 4-5 cm br och 0,5-1 cm dj. Figurerna är spridda på blockets topp och sidor. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Äldre beskrivning:
1) Älvkvarnsförekomst 2,3x1,3 m (ÖNÖ-VSV) i jordfast, oregelbundet block, 3x2,6 m st och 1,25 m h, bestående av ca 60 älvkvarnar, belägna huvudsakligen på stenens något toppiga krönparti, ca 30 st, men även i sluttningar, avsatser och enstaka på lodräta partier. Älvkvarnarna är 2,5-7 cm diam och0,5-2 cm dj. Flera liksom blocket i övrigt är hårt vittrade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.898279
Longitud: 16.390836
Lämnings-ID: L1958:3302
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 431:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:3302