Hällristning L1958:2857, Gamleby 388:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2857
Foto av Hällristning L1958:2857
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,8x2,5 m (NNV-SSO), bestående av 7 skepp, 1 ring, 1 spårstämpel, 25 fragment, 1 ränna och 96 skålgropar. Skeppen är 25-38 cm l, ett av enkellinjetyp, sex av dubbellinjetyp varav tre med bemanningsstreck därav två även med spantstreck. Ringen är 8 cm i diam och har ett tvärstreck. Spårstämpeln är 7x6 cm. Fragmenten är 2-29 cm l flertalet endast prickhuggna. Rännan är 5 cm l och utgår från en skålgrop. Av skålgroparna är 95 runda, 2-5 cm i diam och 0,5-2 cm dj, en är avlång 5x3 cm och 1 cm dj. 25 av skålgroparna är huggna i sprickor. Belägen på SO-sluttande häll. Hela ristningen är inhuggen i en hård kvartsitbergart. Huggningen syns i de flesta fall endast som en färgförändring i hällens yta. Granskad vid specialinventering 2009. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Äldre beskrivning:
Hällristning, 3x1,5 m (N-S) bestående av 4 skepp, 1 ringfigur, 58 skålgropar samt 1 oidentifierbar figur. Skeppen är 26, 28, 30 och 46 cm l. Ringfiguren är 6 cm diam. Skålgroparna är 1-6 cm diam och 0,1-1 cm dj. P.g.a. att hällen innehåller kvartsit syns varje knackmärke som en vit punkt. Flera av skålgroparna och alla figurer består av sådana knackade ytor och är till skillnad mot normala ristningar inte nedsänkta i hällen. Ej synliga i blöta.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Delvis moränbundet hällområde. Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.892643
Longitud: 16.462257
Lämnings-ID: L1958:2857
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 388:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2857