Hällristning L1958:2810, Gamleby 430:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2810
Foto av Hällristning L1958:2810
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 42x8 m (Ö-V), bestående av följande sex förekomster:
Hällristning, 0,4x0,3 m (N-S), bestående av 4 skålgropar 3-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på krön av större hällparti. 11 m VNV om denna är: Hällristning, 3,1x1,3 m (SO-NV), bestående av 1 skepp, 2 fragment och 49 skålgropar. Skeppet är 27 cm l och av dubbellinjetyp. Fragmentet är 7 cm l. Skålgroparna är 3-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande hällavsats. 9 m V om denna är: Hällristning, 1,1x0,1 m (VNV-OSO), bestående av 2 skålgropar 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på NO-sluttande häll. 10 m Ö om den första förekomsten är: Hällristning, 0,8x0,2 m (NV-SO), bestående av 4 skålgropar 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på liten NO-sluttande häll. 4 m SO om denna är: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan häll. 5 m S om denna är: Hällristning, 0,4x0,2 m (NO-SV), bestående av 3 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Äldre beskrivning:
1) Älvkvarnsförekomst, 0,28x0,1 m (ÖSÖ-VNV) i högsta, plana men något skrovliga krönet av fast häll, bestående av 3 älvkvarnar, 3,5-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. De liksom hällen är något vittrade i ytan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergbacke.

13 m NNÖ om väg (VNV-ÖSÖ).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.90019
Longitud: 16.384943
Lämnings-ID: L1958:2810
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 430:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2810