Hällristning L1958:2800, Gamleby 377:2 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2800
Foto av Hällristning L1958:2800
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 4x2 meter (NNÖ-SSV), bestående av följande 2 förekomster:
Hällristning (A), 1,1x0,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 fotsula, 5 fragment, 5 skålgropar samt en del prickhuggningar.
Skeppet är 40 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fotsulan är 25x12 cm och konturhuggen. Fragmenten är 4-14 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på NV_sluttande häll.
2,4 m SSV om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 obestämbar figur, 5 fragment och 1 skålgrop.
Skeppet är 31 cm l och av enkellinjetyp. Den obestämbara figuren är 15x13 cm. Fragmenten är 5-14 cm l. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen i NV-sluttande hällsvacka. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst, ca 0,3x0,2 m, bestående av ca 5 skålgropar, 2-3 cm diam och 0,5-1cm dj, samt knackspår efter påbörjade ristningar, vilka dock är mycket svårtolkade. Belägen på V-sluttande berghäll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av mot N utskjutande låg moränbunden bergrygg i lerdal. Hagmark.

5 m SÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.872175
Longitud: 16.448436
Lämnings-ID: L1958:2800
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 377:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2800