Hällristning L1958:2729, Gamleby 417:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2729
Foto av Hällristning L1958:2729
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 4x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 hällristningsytor (A & B).
Hällristning (A), 2,3x1,8 m (N-S), bestående av 5 skepp, 2 fragment, 1 ränna och 63 skålgropar.
Skeppen är 26-58 cm l, 1 av dubbellinjetyp och 4 av enkellinjetyp varav ett med bemanningsstreck. Fragmenten är 15-21 cm l. Rännan är 5 cm l och sammanbinder två skålgropar. Skålgroparna är 3-8 cm i diam och 0,5-3 cm dj. Figurerna är mycket vittrade och delvis fragmentariska. Belägen på övre delen av NÖ-sluttande häll.
1,2 m NV om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skepp, 20 cm l av enkellinjetyp och fragmentariskt.
Ny beskrivning vid specialinventering utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 326-4175-2012)

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 2,1x1,65 m (NNÖ-SSV) i mot NNÖ sluttande (ca 30cg) i ytan relativt skrovlig, fast häll, med isrefflor över hällen i riktning NV-SÖ. Förekomsten, belägen i hällens överdel, består av ca 45 älvkvarnar, 3,5-8 cm diam och 0,25-2,5cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hällar i NV-sluttning av delvis moräntäckt bergudde. Ängsmark.

7 m SSV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.910702
Longitud: 16.362388
Lämnings-ID: L1958:2729
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 417:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2729