Hällristning L1958:2452, Gamleby 380:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2452
Foto av Hällristning L1958:2452
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,3x1,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 26 fotsulor, 3 ringkors, 1 obestämbar figur, 2 uthuggna ytor, 16 fragment, 25 skålgropar samt diverse prickhuggningar.
Fotsulorna är 12-23 cm l och 7-12 cm br, alla är konturhuggna. 2 av dem har dubbla sandalband och är parställda och sammanhuggna. Ringkorsen är ovala, 1-18 cm l och 8-17cm br. Den obestämbara figuren är 10x5 cm. De uthuggna ytorna är 5-7 cm l och 3 cm br. Fragmenten är 3-23 cm l. Skålgroparna är 2-11 cm i diam och 0,5-3 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning 2x1,2 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 hjulkors, 1 fotsula och 10 skålgropar. Hjulkorset i SSÖ delen av ristningsytan är 18 cm diam och grunt prickhugget. Fotsulan, i samma parti som korset är 18 cm l och 5 cm br, grunt prickhuggen. Skålgroparna är 4-10 cm diam och 0,5-2 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttande berghäll i NÖ-sluttning av till största delen moränbunden bergrygg. Hagmark.

11 m V åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.872037
Longitud: 16.446385
Lämnings-ID: L1958:2452
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 380:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2452