Hällristning L1958:2386, Gamleby 447:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2386
Foto av Hällristning L1958:2386
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i block 2,2x2,1x0,9 m, bestående av 3 skepp, 1 fotsula, 2 fragment, 5 rännor och 162 skålgropar.
Skeppen är 32-42 cm l, två av dubbellinjetyp varav ett med bemanningsstreck, ett av enkellinjetyp. Fotsulan är 19x9 cm och konturhuggen med sandalband. Fragmenten är 18-25 cm l. Rännorna är 4-8 cm l, en sammanbinder två skålgropar, de fyra andra utgår från skålgropar varav tre går ut till blockets kant. Skålgroparna är 1-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på blockets släta och S-sluttande översida. Granskad vid specialinventering 2009. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Äldre beskrivning:
Hällristning, 2,3x1,8 m (N-S) i block 2,9x2 m (N-S) bestående av 2 skepp och 115 älvkvarnar. Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, de flesta dock 4 cm diam och 0,5 cm dj. På den SV delen av hällen är minst 2 skepp varav ett med 4 tydliga bemanningsstreck. Båda är dock mycket grunt huggna. Skeppen är ca 30 cm långa. Blocket som ligger på en mindre bergsklack i hagmark sluttar svagt mot söder och har i det närmaste slät ovansida. Vissa pariter är bortsprängda av frosten och den kan därför ha haft flera älvkvarnar tidigare. Älvkvarnarna tycks ligga utan något system.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Brant V-sluttande betesmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.892257
Longitud: 16.456419
Lämnings-ID: L1958:2386
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 447:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2386