Hällristning L1958:2214, Gamleby 54:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2214
Foto av Hällristning L1958:2214
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 15x10 m (NNV-SSO) bestående av 183 skålgropar, 5 skepp, 1 människa, 2 fotsulor, 4 ringfigurer, 4 fragment och 8 rännor. Skeppen är 53-111 cm l, 4 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, ett helt uthugget med bemanningsstreck. Människan är 16 cm l och av strecktyp samt stående i ett av skeppen. Fotsulorna är 23-30 cm l och 8-13 cm br. En är konturhuggen och en är helt uthuggen. Ringfigurerna är 11-21 cm i diam, tre består av enkelringar med en skålgrop i mitten, en består av tre koncentriska ringar med en skålgrop i mitten. Fragmenten är 5-25 cm l. Rännorna är 5-22 cm l, sex av dem sammanbinder skålgropar, två rännor utgår från skålgropar. Skålgroparna är 3-9 cm i diam och 0,5-3,5 cm dj. Granskades vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Äldre beskrivning:
Hällristning, 5,6x4 (NNV-SSÖ) på krönet mot NV svagt sluttande, tämligen skrovlig och delvis sprickig häll, bestående av 5 skepp, 1 labyrint, 1 oval fördjupning, 1 oregelbunden figur, 4 rännformiga fördjupningar, 4 ringar (kring älvkvarnar) och ca 110 älvkvarnar. Skeppen är 35-140 cm l, fyra är 35-67 cm, det längsta 140 cm, helt uthugget liksom det näst största. Det största har otydlig begränsning mot SÖ, det minsta är mycket diffust (ovanför skeppet längst i NÖ). Labyrinten är 22 cm diam och tämligen otydlig. Den ovala fördjupningen är 23x7 cm st och 0,75 cm dj. Den oregelbundna figuren (belägen framför det stora skeppet) är 21x12 cm st och grunt uthuggen. De rännformiga fördjupningarna är 2-44 cm l och 2-3 cm br. De förbinder oftast älvkvarnar parvis med varandra. Ringarna, vilka omger älvkvarnar, är 11-13 cm diam och 2-2,5 cm br. De är grunt huggna. Älvkvarnarna är 2,5-8,5 cm diam och 0,5-3 cm dj. Flera är vittrade och något osäkra. Se i övrigt skiss!

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg moränhöjd med uppstickande svagt välvd berghäll, impediment mellan gamla åkrar.

5 m ÖNÖ om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.889722
Longitud: 16.409105
Lämnings-ID: L1958:2214
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 54:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2214