Hällristning L1958:2192, Gamleby 80:2 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2192
Foto av Hällristning L1958:2192
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 4,3x2,7 m (NV-SO) bestående av 1 skepp, 2 fotsulor, 1 obestämbar figur, 3 fragment och 20 skålgropar.
Skeppet är 23 cm l och av dubbellinjetyp. Fotsulorna är 16-28 cm l, 8-10 cm br och konturhuggna, en är fragmentarisk. Den obestämbara figuren är 21x8 cm och består av tre böjda linjer. Fragmenten är 20-46 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på NV-sluttande häll. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Äldre, ej kvalitetssäkrad beskrivning:
1) Hällristining, 2,3x1,4 m (NNV-SSÖ) i mot NNV sluttande sida(ca 30cg) av tämligen slät men i ytan skrovlig häll medisräfflor gående i riktning NNV-SSÖ, bestående av 2 skepp, 1rännformig fördjupning och ca 20 älvkvarnar. Skeppen är 1-1,5 ml och djupt huggna. Den rännformiga fördjupningen är 44 cm l, 3cm br och 0,5 m dj. Älvkvarnarna är 2,5-6 cm diam och 0,5-1,25cm dj. Se för övrigt skiss bak i boken! Ca 1-1,5 m NÖ-NNÖ omristingsytan och på hällens krönparti, ca 9 m SSÖ om ristingen,är 8 resp 3 älvkvarnar, 2,5-4,5 cm diam och 0,25-1 cm dj. 8 mSSV om nr 1) är: 2) Älvkvarnsförekomst, 1,3x0,15 m (NNÖ-SSV)mitt på mot NV svagt sluttande, tämligen slät häll, bestående avca 5 älvkvarnar, 3-4,5 cm diam och 0,5-0,75 cm dj. De i tidigareinventeringar angivna parallella rännorna torde vara isräfflor.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag moränsluttning mot NNV med uppstickande hällar, impediment mellan gamla åkrar. Parkmark.

10 m SSV om RAÄ 80:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.891261
Longitud: 16.393086
Lämnings-ID: L1958:2192
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 80:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2192