Hällristning L1958:1964, Gamleby 252:3 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:1964
Foto av Hällristning L1958:1964
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 7x4 m (N-S), bestående av följande 2 förekomster:
Hällristning (A), 4,9x2,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 20 skepp, 1 djur, 1 obestämbar figur, 1 uthuggen yta, 11 fragment, 1 ränna och 20 skålgropar.
Skeppen är 14-52 cm l, 9 är av dubbellinjetyp varav 2 med spantstreck samt 4 med bemanningsstreck därav 2 även med spantstreck, 5 skepp är av enkellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck, 6 skepp har helt uthuggna skrov. Djuret 12 cm l, helt uthugget och tvåbent. Den obestämbara figuren är 30x17 cm och består av en linje med två "klykor". Den uthuggna ytan är 7x2 cm och rektangulär. Fragmenten är 5-29 cm l. Rännan är 12 cm l, böjd och sammanbinder 2 skålgropar. Skålgroparna är 2-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på låg SV-sluttande häll.
1,3 m NÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), 3,5x0,8 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 2 prickhuggna ytor och 5 skålgropar.
Skeppen är 15-30 cm l, 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spant, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck. De prickhuggna ytorna är 51-110 cm l och 20-45 cm br. Skålgroparna är 2-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på låg svagt SV-sluttande häll.
(Raä dnr: 326-3131-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning, 3,8x3 m (NNV-SSÖ) bestående av 20 skepp och 9 skålgropar. Skeppen är 23-42 cm l, 4 är dock fragmentariska. Samtliga är ytterst grunt prickhuggna och minst 1 är överhugget ett annat. Skålgroparna är 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj, främst samlade i ristningsytans SSÖ del. Endast ca en tredjedel av hällen frilades vid inventeringen, varvid hällen visade sig vara täckt av delvis skärvig sten.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.874134
Longitud: 16.44528
Lämnings-ID: L1958:1964
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 252:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:1964