Hällristning L1958:1361, Gamleby 80:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:1361
Foto av Hällristning L1958:1361
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde 17x5 m (NV-SO) bestående av följande sex förekomster: Hällristning 5,5x4,4 m (N-S) bestående av 7 skepp, 1 ringfigur, 1 benpar, 5 fragment, 1 ränna och 74 skålgropar. Skeppen är 56-160 cm, fyra är av enkellinjetyp varav ett med bemanningsstreck, tre är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck. Ringfiguren är 10 cm i diam och består av en ring med skålgrop i mitten. Benparet är 25 cm l. Fragmenten är 6-27 cm l. Rännan är 6 cm l och sammanbinder en skålgrop med hällkanten. Skålgroparna är 3-9 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på NV-sluttning av stor häll.
1, 8 m SO om denna är hällristning, 0,3x0,1 m (NNO-SSV) bestående av 2 skålgropar 5 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på hällens NV-sluttning.
2,2 m SSO om denna är hällristning, 1,4x0,4 m (SV-NO) bestående av 6 skålgropar 3 - 9 cm i diam och 0,5 - 1,5 cm dj. Belägen på hällkant mot SSV.
2,6 m OSO om denna är hällristning, bestående av 1 skålgrop 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkrön.
1,4 m S om denna är hällristning, 2,1x0,8 m (OSO-VNV) bestående av 6 skålgropar 3 - 5 cm i diam och 0,5 - 1 cm dj. Belägen på hällkant mot SV.
2,5 m ONO om denna är hällristning, 1,0x0,4 m (Ö-V) bestående av 4 skålgropar 3 - 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkrön. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Äldre, ej kvalitetssäkrad beskrivning:
Hällristining, 2,3x1,4 m (NNV-SSÖ) i mot NNV sluttande sida (ca 30 cg) av tämligen slät men i ytan skrovlig häll med isräfflor gående i riktning NNV-SSÖ, bestående av 2 skepp, 1 rännformig fördjupning och ca 20 älvkvarnar. Skeppen är 1-1,5 ml och djupt huggna. Den rännformiga fördjupningen är 44 cm l, 3cm br och 0,5 m dj. Älvkvarnarna är 2,5-6 cm diam och 0,5-1,25 cm dj. Se för övrigt skiss bak i boken! Ca 1-1,5 m NÖ-NNÖ om ristingsytan och på hällens krönparti, ca 9 m SSÖ om ristingen,är 8 resp 3 älvkvarnar, 2,5-4,5 cm diam och 0,25-1 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag moränsluttning mot NNV med uppstickande hällar, impediment mellan gamla åkrar. Parkmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.891208
Longitud: 16.392912
Lämnings-ID: L1958:1361
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:1361