Hällristning L1958:1084, Gamleby 63:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:1084
Foto av Hällristning L1958:1084
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 6x3 m (NÖ-SV), bestående av 4 hällristningsytor (A-D), med 1 skepp, 4 ringfigurer, 1 fragment, 2 rännor och 50 skålgropar.
Hällristning (A), 1x0,7 m (NV-SÖ), bestående av 4 ringfigurer, 2 rännor och 24 skålgropar. Ringfigurerna är 8-10 cm diam och omger varsin skålgrop. Rännorna är 5-7 cm l, 1 sammanbinder skålgropar, 1 utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på krön av SV-sluttande häll.
2,3 m NNÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 1 cm dj. Belägen i hällsvacka.
1,1 m NÖ om hällristning (B) är: Hällristning (C), 1x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 23 skålgropar. Skeppet är 28 cm l och av dubbellinjetyp med spant och bemanningsstreck. Fragmentet är 11 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på hällens NÖ-sluttning.
1,5 m ÖSÖ om hällristning (C) är: Hällristning (D), 0,3x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar, 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällens NÖ-sluttning. Ny beskrivning vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2851-2011)

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 0,6x0,42 m (ÖSÖ-VNV) i den tämligen släta mot NÖ svagt sluttande hällytan (ca 0,4 m från bergkammen och ca 2,3 m NV om hällens övergång i gräsmark) bestående av ca 15 älvkvarnar, 3-5,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV-sluttning av bergshöjd, impediment mellan åkrar och riksväg. - - Skogsmark.

10 m SÖ om berghällens övergång i åker och 3 m SSV om åkerkant. - - 10 m S om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.901451
Longitud: 16.382572
Lämnings-ID: L1958:1084
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 63:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:1084