Hällristning L1957:4275, Lofta 157:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:4275
Foto av Hällristning L1957:4275
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,4x1,9 m (SO-NV) bestående av 24 skepp, 8 fragment och 5 skålgropar. Skeppen är 13-86 cm l, 11 av dubbellinjetyp varav sju med bemanningsstreck, 11 av enkellinjetyp varav nio med bemanningsstreck, två är helt uthuggna med bemanningsstreck. Fragmenten är 5-14 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plant hällkrön. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3132-2010)

Äldre ej kvalitetssäkrad beskrivning:
1) Hällristning 2x2 m bestående av 11 skeppsfigurer, 2 eventuellamänniskofigurer, en våglinje och 2 skålgropar. Skeppsfigurernaav 0,15-0,6 m l och 0,1-0,15 m h. Samtliga skepp har uppböjdastävar och bemanningsstreck. De varierar från 5-28, vanliga11-17. I anslutning till ett av skeppfigurerna finns någralinjer, vilka eventuellt kan tolkas på ett sådant sätt att detdär rör sig om en procession, där en människofigur bär en båt.Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergklack i kal beteshage. Hagmark.

88 m VNV om korsning väg/dike vid åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.916576
Longitud: 16.483061
Lämnings-ID: L1957:4275
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 157:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4275