Hällristning L1957:4200, Lofta 323:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:4200
Foto av Hällristning L1957:4200
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,9x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 ränna och 25 skålgropar. Skeppet är 62 cm l och av enkellinjetyp. Rännan är 6 cm l och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 4-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på krön och NÖ-sluttning av hällrygg. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3132-2010)

Äldre beskrivning:
Skålgropsförekomst i fast häll 4x0,3 m (NV-SÖ) fördelade på 2 koncentrationer: 1) Skålgropsförekomst, inom en yta av 0,2x0,2 m, bestående av 6 skålgropar. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj.
3,8 m NV om nr 1 är: 2) Skålgropsförekomst på det lilla krönet av bergryggen, bestående av 2 skålgropar. De är 5-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment i åker.

4 m ONO om landsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.943134
Longitud: 16.451435
Lämnings-ID: L1957:4200
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 323:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4200