Hällristning L1957:4150, Lofta 432:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:4150
Foto av Hällristning L1957:4150
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 3,9 x 2,5 m (Ö-V) bestående av 5 skepp, 4 ringfigurer, 1 fotsula, 1 ränna, 2 fragment och 46 skålgropar.
Skeppen är 25-43 cm l, varav ett fragmentariskt. Fyra skepp är av dubbellinjetyp varav två med bemanningsstreck och ett skepp är av enkellinjetyp. Två skepp är sammanhuggna upp och ner.
Ringarna är 9-11 cm diam, tre av ringarna har skålgrop i mitten.
Fotsulan är 15 cm l och 8 cm br samt fragmentarisk. Den är konturhuggen och med sandalband.
Fragmenten är 5-11 cm l.
Rännan är 6 cm l och sammanbinder två skålgropar.
Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,5-2 cm dj.
Belägen på vågig SV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-1060-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning i fast häll, 3x2,8 m (NNV-SSÖ), sluttande mot SV, bestående av 3 hela skepp, 2 fragmentariska skepp, 50skålgropar, av vilka 3 är omgivna av cirklar och 2 sammanbundnaav en ränna. Skeppen är 43, 38 och 26 cm l. Ett skepp harbemanningsstreck. Skålgroparna är 2-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj.Diametern på ringarna runt 3 av skålgroparna är 10, 10 och 9 cm.Ristningen är delvis dolda av de på hällarna upplagdaodlingsstenen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment i åkermark.

7 meter SSÖ om åkerhörn. 3 meter NÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.925036
Longitud: 16.476716
Lämnings-ID: L1957:4150
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 432:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4150