Hällristning L1957:4062, Lofta 309:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:4062
Foto av Hällristning L1957:4062
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i block (3x2x1,1 m), bestående av 3 skepp, 1 djur, 1 ring, 1 obestämbar figur, 1 fragment, 69 rännor och 483 skålgropar.
Skeppen är 30-44 cm l, 2 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och 1 av enkellinjetyp. Djurfiguren är 22 cm l och av strecktyp och tvåbent. Ringfiguren är oval 18x11 cm. Den obestämbara figuren är 52x23 cm. Fragmentet är 8 cm l. Rännorna är 1-14 cm l, 53 av dem sammanbinder skålgropar, 13 utgår ifrån skålgropar och 3 sammanbinder skålgropar med blockets kant. Av skålgroparna är 471 runda, 2-11 cm i diam och 0,5-5 cm dj; 12 skålgropar är avlånga, 6-13 cm l, 3-5 cm br och 0,5-5 cm dj. Skeppen är belägna på blockets lodräta SÖ-sida, övriga figurer på blockets SV-sluttande översida.
(Raä dnr: 326-3132-2010)

Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst i block, 3x2 m (V-Ö) och intill 1,1 m h, bestående av ca 250 skålgropar, 7 rännor och 1 spiral? Skålgroparna är 3-12 cm i diam, i allmänhet 5-7 cm, och 0,5-5 cm dj, de flesta ca 1,5 cm dj. Rännorna (V-Ö) är 30-60 cm l. 2,5-4,5 cm br och intill 1,5 cm dj. Flera löper parallellt i V-ligaste delen av ristningsytan. Spiralen? 11 cm i diam, svagthuggen, är längst ner på hällen mot V. Ristningsytan lutar långsamt mot V och är alldeles skrovlig av skålgropar och naturlig struktur.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-delen av åkerholme.

8 m NÖ om väg (NV-SÖ), 8 m NV om spets av åkerholme.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.904778
Longitud: 16.460458
Lämnings-ID: L1957:4062
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 309:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4062