Hällristning L1957:4009, Lofta 364:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:4009
Foto av Hällristning L1957:4009
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i block, 1,6x1,4x0,8 m, bestående av 4 skepp, 6 ringfigurer, 3 djur, 1 människa, 1 årder, 11 fragment och 15 skålgropar. Skeppen är 30-69 cm l, tre är helt uthuggna och med bemanningsstreck, ett är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Ringfigurerna är 6-17 cm i diam, en är helt uthuggen, en består av dubbla ringar med mittpunkt, fyra är spiraler med ytterring samt mittpunkt varav en dessutom har ekrar. Djuren är 11-26 cm l och fyrbenta. Två är helt uthuggna och ett är av strecktyp. Ett djur ingår i plöjningsscen. Människan är 12 cm l och ingår i plöjningsscen. Ådret är 8 cm l och ingår i plöjningscenen. Fragmenten är 3-11 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,5-2,5 cm dj. Scener: på ristningen finns en plöjningsscen ca 40 cm l bestående av en människa, ett årder, ett djur samt två tömmar som är ristade ovanför djurets rygg. Belägen på blockets krön och ONO-sluttning. Granskades vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3132-2010)

Äldre ej kvalitetssäkrad beskrivning:
1) Hällristning i block, 1,3x1,3 och 0,8 m h. (N-S). Bildytanorienterad mot Ö. Hällristningen har en yta av 0,8x0,8 m ochskålgroparna finns på krönet av stenen och täcker en yta av0,6x0,5 m. Hällristningen består av 4 skeppsfigurer, 4cirkelspiralfigurer, 1 rund fylld figur, 1 djurfigur, 15skålgropar och 7 streck vilka har samband med nu bortvittradefigurer. Skeppsfigurerna 0,3-0,6 m l och 0,7-0,12 m h.Prickhuggna med 1-1,5 cm br linjer. De har dubbla stävar ochbemanningsstreck, 14-23 st. Ett skepp har en cirkelspiral istäven och bildning i aktern. 2 skepp är skadade av vittring iden S delen. Cirkelspiralfigurerna är 0,14-0,17 m i diam.Prickhuggna med 0,5-1 cm tj linjer med 1 punkt i mitten. 2 avdem verkar sammankopplade. Den runda figuren är 0,06 m i diamoch hela ytan är prickhuggen. Djurfiguren är 0,3 m l och 0,14 mh och prickhuggen 1 cm br linje. Den visar ett 4 fota djur medsvans och öron. Från djurets nos går två linjer 0,25 m l vilkakan utgöra tömmar. Sannolikt en hästfigur. Skålgroparna är 3-6cm i diam och 0,5-2 cm dj. Strecken som finns utan direktsammanhang är 0,08-0,09 m l och 1-1,5 cm br. Prickhuggna. De ärbelägna i den perifiera delen av ristningsytan vilket gör att dekan antyda ytterligare figurer vilka till största delen skadatsav vittring.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränmark. Åkerholme. Hagmark.

6 m S om krök på dike.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.918402
Longitud: 16.490288
Lämnings-ID: L1957:4009
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 364:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4009