Hällristning L1957:3866, Lofta 353:2 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3866
Foto av Hällristning L1957:3866
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, ca 5x4,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 hällristningsytor.
Hällristning (1) är 4,6x1,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skepp, 4 människor, 1 ring, 3 obestämbara figurer, 1 pilbåge, 15 fragment, 1 uthuggen yta, 1 ränna
och 10 skålgropar. Skeppen är 36-88 cm l, sex av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och ett av enkellinjetyp med bemanningsstreck.
Människorna är 11-18 cm l, en av strecktyp och tre helt uthuggna varav en är bågskytt. Ringen är 7 cm diam och med en skålgrop i mitten. De obestämbara figurerna är 10-22 cm l och 8-10 cm br. Pilbågen är 9 cm l. Fragmenten är 3-20 cm l. Den uthuggna ytan är oval 7x5 cm. Rännan är 8 cm l och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,5 cm dj. På hällen finns även många prickhuggningar. Belägen i en NNV-sluttande hällsvacka
1,9 m NÖ om hällristning (1) är:
Hällristning (2), 1x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 96 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck av zig-zagtyp. Belägen på NNV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-963-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning 8x2 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 6 skeppsfigurer, 1 människofigur och 3-4 osystematiska linjer. Skeppsbilderna är 0,35-1 m l, 3 är endast fragmentariskt bevarade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergbacke.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.919297
Longitud: 16.495817
Lämnings-ID: L1957:3866
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 353:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3866